Adatvédelmi szabályzat

1. Az Adatkezelő

FAIR PAY CONTROL Zrt.
székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 5. em.
képviseli: Jagodics Tamás
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Az egyes adatkezelések

Adatok

Adatkezelési cél

Megőrzési idő

Adatkezelés jogalapja

Jogok

Belépési adatok:

felhasználónév, jelszó

A rendszer elérésének biztosítása

A belépési jogosultság törléséig

Hozzájárulás, amelyet a személyhez kötött felhasználónév és jelszó létrehozásával ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható a felhasználónév törlésével. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.]

4.1.-4.6.

Bemutató igénylése:

név, e-mailcím, telefonszám

A szolgáltatás bemutatása/értékesítés

Az egyeztetésig, vagy annak lemondásáig

Hozzájárulás, amelyet a bemutató igénylésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.]

4.1.-4.6.

Hírlevél feliratkozás:

név, e-mailcím

Értékesítési célú megkeresés, tájékoztatás

Leiratkozásig

Hozzájárulás, amelyet feliratkozással, az erre szolgáló négyzet kipipálásával ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevél végén található „Leiratkozás” feliratra kattintva, vagy az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.]

4.1.-4.6.

Cégek kapcsolattartóinak adatai:

név, beosztás, e-mailcím, telefonszám

üzleti kapcsolattartás

Az üzleti kapcsolat fennállásáig vagy a kapcsolattartó személy változásáig

A kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.]

4.2.,4.3.,4.5.,4.7.

Megkeresések e-mailben, levélben:

név, e-mailcím, a megkeresésben megadott egyéb személyes adat

A megkeresések megválaszolása és a visszakereshetőség

5 év

Hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.]

4.1.-4.6.

Bevezető kampányhoz kezelt adatok:

e-mail cím

Tájékoztatás

A 2. e-mail megküldéséig

A megbízóval kötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.]

4.2.,4.3.,4.5.,4.7.

A rendszerben kezelt kötelezetti adatok:

név, beosztás, telefonszám, e-mailcím

 

Forrás: A megbízó adja át az adatokat

Számlamonitoring és követeléskezelés

A megbízás megszűnését követő 5 év

A megbízóval kötött szerződés teljesítéséhez és a visszakereshetőség biztosításához fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.]

4.2.,4.3.,4.5.,4.7.

IP cím automatikus rögzítése a honlap megtekintésekor

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése

30 nap

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján, a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.]

4.2.,4.3.,4.5.,4.7.

Linkedin, youtube, facebook csatornán megadott adatok:

profiladatok

Tájékoztatás az aktuális hírekről

A követés megszüntetéséig (leiratkozásig)

Hozzájárulás, amelyet a követéssel ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható leiratkozással. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.]

4.1.-4.6.


3. Adatfeldolgozó és egyéb adatkezelők

3.1. Közös adatkezelő

A követeléskezelés során a DHG Ügyvédi Iroda (cím: 1132 Budapest, Váci út 18. (Westpoint Irodaház 5. em.) közös adatkezelőként a jogi feladatok ellátásában (pl.: felszólító levél, fizetési meghagyás, peres nem peres képviselet) működik közre és e feladatok ellátásáért felel. Az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó adatmegőrzési időkről itt olvashat: https://dhg.hu/wp-content/uploads/DHG_online_adatkezelesi_tajekoztato_20200326.pdf

3.2. Adatfeldolgozók

 • A webfejlesztést és a marketing feladatokat a Yellow Bird Hungary Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19. 6. em. 4.) végzi.
 • A szerverszolgáltatást biztosítja és a rendszert üzemelteti a LogiNet Systems Kft. (székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép. 4. em. 15.).

3.3. Egyéb adatkezelők

4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés kapcsán a 4.1.-4.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, írja meg nekünk az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás
A kérés teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell Önt, ehhez elegendő pár nálunk is rendelkezésre álló személyes adatot megadnia.

A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően – a megkeresés formájának megfelelően - levélben vagy e-mailben - nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban.

Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatunk. Az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatunk az 1 (egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhet a bírósági jogorvoslati lehetőségekkel (5.2. pont).

Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

4.1. Visszavonhatja a hozzájárulását

A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az adataidat?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan a személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztaltja, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítjuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

4.3. Helyesbítést kérhet

Kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatait.

4.4. Kérheti személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
 4. A személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok nem törölhetők, amennyiben azokra szükség van:

 1. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Kérheti az adatkezelés korlátozását

Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szükség van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Kérheti személyes adatai átadását (adathordozhatósághoz való jog)

A kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkaphatja, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthatja – vagy kérésére – továbbítjuk, amennyiben az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződéses kötelezettségen alapul és automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi rendeletben foglalt jogait, úgy bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan, és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

Utolsó frissítés: 2020. október 28.

MINDEN JOG FENNTARTVA - COPYRIGHT © 2023

Készítette: honlap-weboldal.hu